การเงินธนาคารเชิดชู 41 องค์กร ประกาศรางวัลเกียรติยศตลาดเงินตลาดทุนไทย MONEY & BANKING AWARDS 2018
โดย :
อัพเดทเมื่อ : 02 ก.ค. 2561

 นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคารประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2018 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี  ประกอบด้วย 5 ประเภท รวม 49 รางวัล   จาก 41 องค์กร  ดังนี้  

            1.รางวัลนักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

           

          2.รางวัลธนาคารแห่งปี 2561 Bank of the Year 2018  เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

3.รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2561 Best Retail Bank of the Year 2018 เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพลทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 6 ครั้งตลอดปี

การสำรวจความนิยมของประชาชนในปีนี้ ได้เพิ่มรางวัลใหม่ขึ้นอีก 5 รางวัล เพื่อสะท้อนถึงความโดดเด่นของบริการของแต่ละธนาคาร ที่นำมาให้บริการภายในงาน มหกรรมการเงิน Money Expo และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

 

o  รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2561 Best Retail Bank of the Year 2018 ได้แก่ ธนาคารออมสิน

§ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก  2561  ได้แก่ ธนาคารออมสิน

§ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2561 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

§ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2561 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

§ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2561 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

§ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต  2561 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

         

     4.รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Public Company of the Year 2018       เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ     ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี  

o  บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2561 ได้แก่ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2561 ได้แก่ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2561 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2561 ได้แก่ บมจ. ไทยออยล์

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2561 ได้แก่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2561 ได้แก่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

§ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2561 ได้แก่ บมจ. ไทยเรยอน

o  บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561  ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

 

5.รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Securities Company of the Year 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์     บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

6.รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 Best Mutual Fund of the Year 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้

o  กองทุนตราสารหนี้ 

                 กลุ่มที่ 1  กองทุนสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้ (Money Market)

                      ได้แก่  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                 กลุ่มที่ 2  กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป  (Fixed Income General)

                     ได้แก่   กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

 

o  กองทุนตราสารทุน

                   กลุ่มที่ 3  กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large)

                           ได้แก่   กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50  บลจ.วรรณ จำกัด

                       กลุ่มที่ 4  กองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)

                           ได้แก่   กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน  บลจ.กสิกรไทย จำกัด

o  กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

                    กลุ่มที่ 5   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income)

                           ได้แก่   กองทุนธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  บลจ.ธนชาต จำกัด

                       กลุ่มที่ 6   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารทุน (RMF Equity)

                           ได้แก่   กองทุนเปิดภัทรหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.ภัทร จำกัด

o  กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

                    กลุ่มที่ 7   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

                             ได้แก่  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

o  กองทุนต่างประเทศ (FIF)

                       กลุ่มที่ 8   กองทุนตราสารทุนโลก  (Global Equity)

                             ได้แก่  กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index บลจ.ทหารไทย จำกัด

                       กลุ่มที่ 9   กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)

                             ได้แก่  กองทุนเปิดยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

7.รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo แต่ละปี ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

o  ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.  

§  ธนาคารออมสิน

§  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

§  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

§  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

§  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

§  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

§  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

o  ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.

§  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

§  บริษัท เอไอเอ จำกัด

§  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

§  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

§  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

o  ประเภทพื้นที่ขนาด 200-220 ตร.ม.  

§  บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

§  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 เม.ย. 2560

เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of the Year ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2560 Bank of the Year 2017 ธนาคารกสิกรไทย นั่งอันดับ 2 ธนาคารกรุงเทพ รั้งอันดับ 3 เผยแบงก์พาณิชย์ไทยทำกำไรปี 59 รวม...
โดย :

30 พ.ย. 542

วารสารการเงินธนาคาร จัดงานสัมมนา "MONEY & BANKING IN THEATRE “STOCK RANGER ล่าหุ้นสุดขอบฟ้า” รอบปฐมทัศน์ "ลายแทงหุ้นเด็ด กองทุนดัง” วันที่ 4 พ.ย.58 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ...
โดย :